Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Ajankohtaista

 

Saalistilasto 2017

Täytä tästä!

 

TÄRKEÄ TIEDOTUS JOHTOKUNNALTA

 

Vuosi alkaa lähestyä loppuaan. Ennenkuin huomaattekaan on helmikuu ja talvikokous. Nyt alkaa olla "H-HETKI" ajankohdalle etsiä uusia ehdokkaita seuran puheenjohtajaksi ja johtokunnan jäseniksi. Vain etsimällä jo etukäteen halukkaita saadaan johtoon henkilöitä, jotka jäsenet hyväksyvät ja he tulevat toimimaan jäsenten toiveiden mukaisesti.

 

 

Hirvenhaukku kokeiden tulokset

10.12.2016

 

Palettisportista Kyyjärven Erämiesten

T-paitoja ja huppareita!

 

 

Vierasluvat

Tulevat talkoot

 

Poikkeuslupa varikselle ja harakalle

 

Valtion metsästysajat:

https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/

 

Kyyjärven Erämiehet ry:n kesäkokouksessa hyväksytyt sääntömuutokset

Lisätty 24.08.2017

Kesäkokouksessa hyväksytyt sääntömuutokset on rekisteröity PRH:ssa 23.8.2017 klo 14:51:59

Kyyjärven Erämiehetr.y. :n

 

                                                                                                            SÄÄNNÖT

 

                                                                                                                     1 §

 

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI,  JÄSENLIITTO JA -PIIRI

 

Yhdistyksen nimi: Kyyjärven Erämiehet ry

Kotipaikka: Kyyjärvi

Kaupunki/kunta: Kyyjärvi Länsi-Suomen läänissä.

Yhdistys on perustettu : perustava kokous 20.11.1964 rekisteröity  v.1965

ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi

Seura on Suomen Kennelliiton Keski-Suomen kennelpiiri ry:n jäsen. Piirin  jäsenenä seura noudattaa piirin

 sääntöjä ja määräyksiä.

 

                                                                                                                2§

 

SEURAN TARKOITUS

 

Seuran tarkoituksena on harjoittaa

                             1) järkiperäistä metsästystä ;

                             2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa ;

                             3) metsästysampumaurheilua   ja

                             4) kenneltoimintaa.

 

                                                                                                                    3§ 

 

SEURAN TOIMINTAMUODOT

 

Tarkoitustaan seura toteuttaa

                             1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita ;

                             2) suorittamalla riistanhoitotöitä ;

                             3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä ;

                             4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta ;

                             5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;

                             6) kouluttamalla jäseniään ;

                             7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten

                          seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja

                             8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa.

 

 

                                                                                                                        4 §

 

SEURAN JÄSENET

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja  Suomen Kennelliiton Keski-Suomen kennelpiiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.

 

 

  Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten arvo on elinikäinen.

  Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

 

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään  liittymismaksun ja heinäkuun 15:nteen päivään mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Mikäli vuotuista jäsenmaksua ei ole maksettu heinäkuun loppuun mennessä, kahdesta (2) maksukehoituksesta huolimatta, katsotaan jäsen eronneeksi seurasta.

 

Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 30 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista ja riistanhoitovelvoitteista.

Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua, eikä heillä ole riistanhoitovelvoitetta.

Vuotuinen tai kertakaikkinen kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

 

Riistanhoito- ja ilmoitusvelvoite

 

Jäsen on myös velvollinen

1) suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran talvikokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta sekä

2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran johtokunnalle tai seuran riistanhoitotoimikunnalle.

 

Riistanhoitovelvoitemaksu  

Jäsen, joka ei ota osaa riistanhoitotyöhön tai joka jättää tekemättä edellä mainitut ilmoitukset , on velvollinen suorittamaan seuralle riistanhoitovelvoitemaksun, jonka suuruuden seuran talvikokous vuosittain vahvistaa. Riistanhoitovelvoitemaksu on suoritettava seuralle taannehtivasti  seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksuajankohdan yhteydessä.

Seuran johtokunta voi erityisistä syistä  (esim. ikäraja, sairaus tms.) vapauttaa jäsenen riistanhoitovelvoitteen ja riistanhoitovelvoitemaksun suorittamisesta joko osittain tai kokonaan.

 

 

 

 

                                                                                                                   6 §

 

SEURASTA EROAMINEN

 

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle  tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

                                                                                      

                                                                                                                      7 §

 

SEURASTA EROTTAMINEN

 

SEURASTA EROTTAMINEN
Seuran johtokunta voi erottaa jäsenen, joka:
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.
Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Seurasta erottaminen voi olla myös määräaikainen.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 30 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä po. päivää lukuun ottamatta. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä. Muussa tapauksessa jäsen katsottakoon erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran omaisuudesta.

 

 

                                                                                      

 

 

 

8 §

 

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-, helmikuussa ja kesäkokous heinä-, elokuussa. kokouksen paikan ja tarkemman ajankohdan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään seitsemän päivää ennen kokousta

1)sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

3)seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella

 

                                                                                                                               9 §

 

TALVIKOKOUSASIAT 

 

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :

1)       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten

laskijaa ;

2) todetaan kokouksen laillisuus ;

3) hyväksytään työjärjestys ;

4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ;

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille ;

6) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali ;

7) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ;

8) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle ;

9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riistanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta ;

10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta;

11) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio ;

12) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi ;

13) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin ;

14) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta  esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat ;

15) päätetään Suomen Kennelliiton Keski-Suomen kennelpiirille  ja Karstulan-Kyyjärven riistanhoitoyhdistyksille tehtävistä esityksistä ;

16) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida

tehdä päätöstä.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  10 §

 

KESÄKOKOUSASIAT

 

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

 

 

                                                                                                                           11 §

 

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

   Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen  8 §:ssä on määrätty.

 

 

                                                                                      

 

12 §

 

PÖYTÄKIRJAN  PITÄMINEN

 

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjan on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

 

                                                                                                                               13 §

 

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

 

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

   Jokaisella liittymismaksunsa  ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

   Sääntöjen  muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran  omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa  seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

 

                                                                                                                           14 §

 

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

 

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

 

                                                                                                                              15 §

 

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.

   Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 (kuusi) jäsentä.  Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

 

 

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi, tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

 

 

 

 

 

                                                                                                                           16 § 

 

PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

 

 

                                                                                      

 

17 §

 

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

 

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai  varapuheenjohtaja  kukin erikseen.

_____________________________________________________________________________________________________

 

                            

                                                         

                                                                                                                            18 §

 

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

 

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1) toimia seuran ylimpänä ja toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti ;

2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti ;

3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti ;

4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle  vastuullisia tehtäviä ;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta ;

6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista ;

7) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot ;

8) nimetä edustajat  Suomen Kennelliiton Keski-Suomen kennelpiirin ja Karstulan-Kyyjärven riistanhoito-    yhdistysten kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt ;

9) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista ;

10) pitää seuran jäsenluetteloa  ;

11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta ;

12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa ;

13) hyväksyä ja erottaa jäsenet ;

14) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt ;

15) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista ;

16) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä

17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

 

 

                                                                                                                   19 §

 

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

 

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

 

 

 

                                                                                                                      20 §

 

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

 

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys -  Jaktmuseiföreningen i Finland ry:lle

(Suomen metsästysmuseo).

 

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi

Suomen Kennelliiton Keski-Suomen kennelpiirille ja Karstulan-Kyyjärven riistanhoitiyhdistykselle.

                                                                                      

 

                                                                                                                            21 §

 

MUUTA

 

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

 

 

 

Tämä sivu  on lisätty sääntöjen liitteeksi ”Jahti” lehden artikkelista, eikä ole sääntöihin kuuluva.

Jäsenen keskeisimmät oikeudet ovat:

-oikeus osallistua seuran toimintaan

-oikeus vaatia, että kaikkia jäseniä kohdellaan tasavertaisesti

-oikeus osallistua päätöksen tekoon

-oikeus saada tietoja seuralta

-oikeus arvostella sekä tehdä omia aloitteita

 

Jäsenen tärkeimmät velvollisuudet ovat:

-jäsenvelvoitteista huolehtiminen

-seuran tarkoitusperiä tukeva toimimisvelvollisuus

-pidättäytyminen seuraa vahingoittavasta toiminnasta

-yhdistysdemokratian kunnioittaminen eli enemmistöllä

tehdyt päätökset sitovat vähemmistöön jääneitä jäseniä